Trịnh Công Sơn - Một người thơ ca, Một cõi đi về >