Phong Thần Diễn Nghĩa 

Nguyên Tác : Hứa Trọng Lâm