Hậu Liêu Trai 

 Dạ Ðàm Tùy Lục - Hòa Bang Nghạch

Dịch giả : Phạm Xuân Hy